Bạn cần quan tâm
   Tuyển sinh
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020 - 04:12:26 PM | 05/09/2019

PHÒNG GDDT NHA TRANG   

TRƯỜNG MN NGÔ THỜI NHIỆM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /KH-MNNTN

Nha Trang, ngày 20 tháng 6  năm 2019

KẾ HOẠCH

 Tuyển sinh mầm non năm học 2019 - 2020

 

 
 

 

          Kính gửi:

                   - Phòng giáo dục và đào tạo Nha Trang

                   - UBND Phường Tân Lập

Thực hiện Công văn số 682 /KH-GDĐT ngày 07/6/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang về công tác tuyển sinh mầm non năm học 2019-2020,

Trường mầm non Ngô Thời Nhiệm xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

 - Việc phân tuyến tuyển sinh phải đảm bảo công khai, minh bạch (công khai thời điểm tuyển sinh, công khai chỉ tiêu, công khai tuyến...) để nhân dân được biết.

- Tuyên truyền công tác tuyển sinh, hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng, phổ biến những qui định của ngành cho các bậc cha mẹ học sinh, đặc biệt là việc phối hợp giữa trường mầm non với các ban ngành của địa phương trong việc điều tra, cập nhật huy động trẻ mầm non ra lớp.

- Căn cứ vào tình hình thực tế cơ sở vật chất của trường và chỉ tiêu tuyển sinh Phòng GDĐT đã giao, nhà trường học phối hợp với UBND phường thực hiện tốt công tác huy động số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, cập nhật số liệu chính xác, đảm bảo đủ chỗ học cho trẻ theo chỉ tiêu.                         

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN

  1. Đối tượng tuyển sinh

Tất cả trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ (sinh từ tháng 3/2018  đến tháng 01/2017) có hộ khẩu thường trú (tạm trú) trên địa bàn Phường Tân Lập và trên địa bàn thành phố Nha Trang (Nếu trẻ trên địa bàn phường ra lớp chưa đủ chỉ tiêu giao).

  1. Nguyên tắc xét tuyển

- Tiếp nhận tất cả trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi nhằm thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

- Ưu tiên tiếp nhận con đẻ, con nuôi của công chức, viên chức thuộc biên chế nhà trường.

- Năm học 2019-2020 phân tuyến tuyển sinh đối với 02 độ tuổi nhà trẻ: nhóm: 18-24 tháng (trẻ sinh tháng 3/2018  đến 9/2017); nhóm: 25-36 tháng (trẻ sinh tháng 8/2017 đến 01/2017); học sinh các độ tuổi 3- 4 tuổi và 4-5 tuổi Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tiếp nhận bổ sung đủ số lượng học sinh theo quy định (ưu tiên cho trẻ em trong địa bàn được xem xét trước). Riêng trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi, trường rà soát lại số học sinh, diện tích phòng học để lập tờ trình xin phép Phòng GDĐT phê duyệt bổ sung thêm chỉ tiêu (nếu có đủ điều kiện) nhằm huy động tối đa trẻ em 5 tuổi ra lớp.

- Xét tuyển theo nguyên tắc đúng tuyến; tuyến tuyển sinh phân theo địa bàn phường Tân Lập; xét theo thứ tự diện tuyển sinh cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao.

3. Số lượng tuyển sinh

TT

Nhóm/Lớp

Chỉ tiêu PGD giao

Hiện có của nhà trường

Tuyển sinh mới

Con ruột của GV, NV

1

Nhóm 18-24 tháng ( Từ tháng 3/2018  đến 9/2017)

20

01

19

 

2

Nhóm 25-36 tháng (Từ tháng 8/2017 đến 01/2017)

50

25

24

01

TỔNG CỘNG

70

26

43

01

III. QUY ĐỊNH HỒ SƠ HỌC SNH

Hồ sơ của trẻ vào học mầm non gồm:

- Đơn xin nhập học.

- Sơ yếu lý lịch học sinh.

- Giấy khai sinh hợp lệ (bản sao theo qui định hiện hành);

- Hộ khẩu (phô tô và mang theo hộ khẩu gốc để đối chiếu).

- Phiếu tiêm chủng (phô tô).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

- Hiệu trưởng tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để phụ huynh nắm rõ kế hoạch, chỉ tiêu, độ tuổi, thời gian và các tuyến tuyển sinh vào từng trường. Thời gian tuyên truyền từ ngày 08/7/2019 đến ngày 19/7/2019.

- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tuyển sinh của nhà trường và trình Ban chỉ đạo tuyển sinh thành phố phê duyệt theo quy định.

- Thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh tại bản tin và cổng thông tin điện tử của trường.

- Thành lập hội đồng tuyển sinh để tiếp nhận trẻ theo đúng tuyến và kế hoạch tuyển sinh. Hội đồng tuyển sinh gồm có (chủ tịch HĐ: Hiệu trưởng; phó chủ tịch HĐ: Phó Hiệu trưởng; thư ký HĐ: thư ký Hội đồng nhà trường; ủy viên: các Tổ trưởng chuyên môn; trưởng ban thanh tra; Chủ tịch công đoàn cơ sở và các thành viên khác do Hiệu trưởng chọn cử ). Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm:

+ Thực hiện nghiêm túc các qui định về công tác tuyển sinh đảm bảo khách quan, công bằng. Tổ chức tiếp nhận học sinh đúng theo phân tuyến của Ban chỉ đạo tuyển sinh và kế hoạch được phê duyệt.

+ Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh... đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, hộ khẩu phải trùng khớp với nhau. Phân công cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh và cha mẹ học sinh đăng kí nhập học. Trong thời gian tổ chức tuyển sinh hiệu trưởng tuyệt đối không được tổ chức thu tiền hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp tiền cho nhà trường.

+ Kết thúc thời gian tuyển sinh (thực hiện theo kế hoạch), Hội đồng tuyển sinh của nhà trường tiến hành lập hồ sơ tuyển sinh gồm: Kế hoạch tuyển sinh đã được phê duyệt, quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của nhà trường, danh sách trẻ được tuyển.

      Lưu ý:

          + Trong trường hợp số lượng hồ sơ nộp vào vượt quá chỉ tiêu giao, nhà trường tiến hành chọn hồ sơ để tuyển vào học như sau: Hồ sơ học sinh được lấy ngẫu nhiên để lập danh sách học sinh được tuyển. Việc chọn hồ sơ phải được thực hiện công khai và thể hiện bằng biên bản.

+ Phường có 5 trường mầm non nên tùy theo tình hình thực tế, Ban chỉ đạo tuyển sinh phường quy định tuyến tuyển sinh phù hợp (theo địa bàn tổ dân phố) hoặc sau khi xét duyệt đối tượng theo các tiêu chí tuyển sinh năm học 2019-2020, Ban chỉ đạo tuyển sinh phường tổ chức cho các trường bốc thăm ngẫu nhiên, việc chọn hồ sơ phải được thực hiện công khai và thể hiện bằng biên bản.

+ Đối với những hồ sơ dự tuyển không thuộc tuyến tuyển sinh của trường (ngoài tuyến): Hội đồng tuyển sinh tiến hành họp xét (thể hiện qua Biên bản họp của Hội đồng), đảm bảo công khai, minh bạch sau đó tập hợp đầy đủ hồ sơ gửi về Phòng GDĐT xem xét, quyết định. Thành phần xét duyệt hồ sơ ngoài tuyến gồm: thường trực Ban chỉ đạo tuyển sinh thành phố, Hiệu trưởng nhà trường (Lịch xét duyệt cụ thể sẽ thông báo sau)

- Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại (nếu có) trong quá trình tiếp nhận hồ sơ vào học và báo cáo cho UBND phường.

V. THỜI GIAN TUYỂN SINH

- Từ 03/6/2019 đến 07/6/2019: Phòng GDĐT xây dựng Kế hoạch và họp BCĐ tuyển sinh để thống nhất thông qua kế hoạch trình UBND thành phố phê duyệt.

- Ngày 18/6/2019: Phòng GDĐT triển khai Kế hoạch tuyển sinh cho Hiệu trưởng trường mầm non.

- Từ 20/6/2019 đến  25/6/2019: Hiệu trưởng xây dựng và gửi Kế hoạch tuyển sinh, danh sách Hội đồng tuyển sinh cho Phòng GDĐT phê duyệt.

- Từ 01/7/2019 - 05/7/2019: Phòng GDĐT duyệt kế hoạch tuyển sinh.

- Từ 08/7/2019  đến 19/7/2019: Niêm yết Kế hoạch tuyển sinh của trường tại UBND phường và tại trường đồng thời Ban chỉ đạo tuyển sinh xã phường tiến hành phân loại đối tượng tuyển sinh theo tiêu chí và thực hiện các bước công khai theo danh sách.

- Từ 22/7/2019 đến  31/7/2019: Hội đồng tuyển sinh nhà trường tiến hành thu nhận hồ sơ và xét tuyển trong tuyến theo danh sách Ban chỉ đạo tuyển sinh của phường đã xét duyệt.

Lưu ý: Đến 17 giờ 00 ngày 31/7/2019 phụ huynh nào không liên hệ để làm các thủ tục, hồ sơ tuyển sinh thì Hội đồng tuyển sinh không xem xét, phụ huynh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm liên hệ chỗ học khác cho con).

- Từ  ngày 01/8/2019 đến 09/8/2019: Hội đồng tuyển sinh nhà trường được phép thu nhận hồ sơ và xét tuyển các trường hợp ngoại tuyến cho đến khi hết chỉ tiêu, sau đó tập hợp đầy đủ hồ sơ gửi về Phòng GDĐT xem xét, quyết định.

- Từ 12/8/2019 đến 16/8/2019: Niêm yết công khai danh sách số trẻ được vào học và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại (nếu có).

- Từ 19 /8/2019 đến 20/8/2019: Nhà trường gửi báo cáo nhanh (theo mẫu đính kèm) cho Phòng GDĐT.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 của trường mầm non Ngô Thời Nhiệm thành phố Nha Trang./.

Nơi nhận:                                                                         

- Như trên;

- HĐTS;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Cao Thị Thu Tất

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Theo dòng sự kiện
   Ngôi trường của bé   - 13/05/2019
   Cơ cấu tổ chức   - 13/05/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 - 2019   - 05/04/2019
    Tuyển sinh năm học 2017 - 2018   - 10/04/2018
    Triệu chứng trẻ biếng ăn   - 21/10/2012

Đang online: 9
Hôm nay: 46
Hôm qua: 139
Tuần này: 743
Tuần trước: 408
Tháng này: 10,305
Tháng trước: 11,741
Tất cả: 95,800