Công khai chất lượng
   Cơ sở vật chất
Tờ trình về các khoản thu đầu năm học 2020 – 2021 - 06:58:54 AM | 30/10/2020

PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MN NGÔ THỜI NHIỆM                                   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :           /TTr-MNNTN

Tân Lập, ngày 20 tháng 8 năm 2020

 

TỜ TRÌNH

V/v các khoản thu đầu năm học 2020 – 2021

 

Kính gửi: 

          - Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang;

- Hội đồng giáo dục phường Tân Lập.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021,

Theo tinh thần cuộc họp phụ huynh học sinh ngày 20 tháng 8 năm 2020 giữa nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường MN Ngô Thời Nhiệm và thông qua hội đồng giáo dục phường Tân Lập;

Để tạo điều kiện cho hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường, sau khi bàn bạc, thảo luận và đi đến thống nhất các khoản thu trong năm học 2020 – 2021 như sau:

I. CÁC KHOẢN THU THEO QUI ĐỊNH

Học phí công lập: 140.000đ/tháng/trẻ (tạm thu)

II. KHOẢN THU TỰ NGUYỆN

Quỹ Ban đại diện CMHS: Theo thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của bộ GD&ĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

II. CÁC KHOẢN THU KHÁC (phục vụ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo thỏa thuận – thu hộ)

1. Tiền xà phòng, vệ sinh: 17.000đ/tháng/trẻ

2. Tiền ăn: 30.000đ/ngày/trẻ (ngày thực tế đi học)

3. Tiền phục vụ ăn sáng: 100.000đ/tháng/trẻ

4. Tiền học phí thứ bảy: 60.000đ/ngày/số ngày học/tháng

5. Học phí tiếng Anh: 80.000đ/tháng/trẻ

6. Tiền đồ dùng học tập, bán trú: (có bảng phụ lục chi tiết kèm theo)

Nhóm/Lớp

Cháu cũ

Cháu mới

Ghi chú

Nhóm 18 – 24 tháng

128.500

197.500

 

Nhóm 25 – 36 tháng

153.500

222.500

 

Mẫu giáo 3 – 4 tuổi

191.000

258.500

 

Mẫu giáo 4 – 5 tuổi

191.000

269.000

 

Mẫu giáo 5 – 6 tuổi

234.500

312.000

 

 

Thời gian thu: Từ ngày 25/8/202 đến 04/9/2020.

Trường MN Ngô Thời Nhiệm kính trình Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Nha Trang và Hội đồng giáo dục phường Tân Lập xem xét cho ý kiến chỉ đạo để nhà trường thực hiện.

Trân trọng kính trình./.

 

Nơi nhận:                                                                         

- Như trên;                                                      

- Lưu: VT,KT.

 

 

TM. BAN ĐẠI DIỆN CMHS

 PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

Nguyễn Huệ Dân

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Cao Thị Thu Tất

 

UBND PHƯỜNG TÂN LẬP

CHỦ TỊCH

 

PHÒNG GDĐT NHA TRANG

 

 

 

BẢNG PHỤ LỤC CHI TIẾT ĐỒ DÙNG HỌC TẬP, CÁ NHÂN NĂM HỌC 2020- 2021          
STT ĐỒ DÙNG HỌC TẬP, BÁN TRÚ  CHÁU CŨ  CHÁU MỚI      
Nhà trẻ Mẫu giáo Nhà trẻ Mẫu giáo      
Cơm nát CThường MG Bé MG Nhỡ MG Lớn Cơm nát CThường MG Bé MG Nhỡ MG Lớn      
1 LQVT qua hình vẽ 0     8.500      8.500     9.500      9.500 0      8.500      8.500       9.500       9.500      
2 LQVT qua con số 0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 12.500      
3 Tạo hình + Túi thủ công 0 10.500 15.500 16.500 17.500 0 10.500 15.500 16.500 17.500      
4 Làm quen chữ viết 1, 2 0 0 0 0    20.000 0 0 0 0     20.000      
5 Sổ Bé ngoan     9.500     9.500      9.500     9.500      9.500     9.500      9.500      9.500       9.500       9.500      
6 Phiếu Bé ngoan 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000      
7 Bảng con 0       0     6.500      6.500      6.500       6.500       6.500      
8 Kéo 0 0 0 0 0 0 0      6.000       6.000       6.000      
9 Gôm 0 0 0 3.000 3.000 0 0 0 3.000 3.000     1000
10 Hồ dán 2.500 2.500 5.000 5.000 5.000 2.500 2.500 5.000 5.000 5.000     2000
11 Bìa nút 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500      
12 Bút chì  0 0 0 3.500 3.500 0 0 0 3.500 3.500     2500
13 Màu sáp 12 màu 9.500 9.500 19.000 19.000 19.000 9.500 9.500 19.000 19.000 19.000      
14 Đất nặn 10 màu 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000      
15 Giấy vẽ (A4) 6.000 7.000 9.000 11.000 13.000 6.000 7.000 9.000 11.000 13.000      
16 Màu nước (5 trẻ/hộp) 0 0 6.000 6.000 6.000 0 0 6.000 6.000 6.000      
17 Bìa nhựa bọc vở 2.500 7.500 7.500 7.500 15.000 2.500 7.500 7.500 7.500 15.000      
18 Sổ theo dõi sức khỏe trẻ     10.500     7.500 7.500 10.500 10.500 10.500      
19 Khăn trắng, thêu tên  15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000      
20 Khăn để bàn ăn, khăn lau khô tay 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000      
21 Ca uống nước innox  0 0 0 0 0 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000      
22 Tô ăn cơm Innox   0 0 0 0 0 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000      
23 Muỗng ăn chè Innox 0 0 0 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500      
24 Muỗng Innox ăn cơm 0 0 0 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500      
25 Bao gối, ruột gối, thêu   39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000      
26 Bàn chải răng colgate: 2c  0 0 9.000 9.000 9.000 0 0 9.000 9.000 9.000      
27 Kem colgate (1 ống) 0 0 7.000 7.000 7.000 0 0 7.000 7.000 7.000      
28 Yếm nhà trẻ 14.000 14.000 0 0 0 14.000 14.000 0 0 0      
30 Phiếu ăn + bìa nhựa 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000      
  TỔNG CỘNG 128.500 153.500 191.000 191.000 234.000 197.500 222.500 258.500 269.000 312.000      
                             
              Tân Lập, ngày 20 tháng 8 năm 2020      
              HIỆU TRƯỞNG        
                             
                             
                             
                             
                Cao Thị Thu Tất        
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
               
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

 

  Các bài viết cũ hơn
    Cơ sở vật chất năm học 2017 - 2018   - 05/04/2019

Đang online: 23
Hôm nay: 43
Hôm qua: 35
Tuần này: 285
Tuần trước: 246
Tháng này: 8,836
Tháng trước: 8,346
Tất cả: 91,177